Νεότητα Θήρας

Ιστολόγιο του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού & Νήσων

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Ακάθιστος Ύμνος


Ακάθιστος Ύμνος - Η εικόνα βρίσκεται στην Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους
Ακάθιστος Ύμνος – Η εικόνα βρίσκεται στην Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη....
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη….

Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτήν ἐν ἁγνείᾳ....
Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτήν ἐν ἁγνείᾳ….

 Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ Παρθένος ζητοῦσα....

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ Παρθένος ζητοῦσα….

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε.... / Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν....
Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε…. / Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν….

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων....
Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων….

 Ἤκουσαν oἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων....

Ἤκουσαν oἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων….

 Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι....

Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι….

 Ἴδον παῖδες Χαλδαίων....

Ἴδον παῖδες Χαλδαίων….

 Κήρυκες θεοφόροι....

Κήρυκες θεοφόροι….

 Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας....

Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας….

Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος....
Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος….

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης....
Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης….

Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου....
Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου….

Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω.... / Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τὸ μέγα....
Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω…. / Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τὸ μέγα….

 Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους....

Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους….

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ.... / Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε....
Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ…. / Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε….

Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται.... / Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν....
Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται…. / Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν….

Χάριν δοῦναι θελήσας, ὀφλημάτων ἀρχαίων....
Χάριν δοῦναι θελήσας, ὀφλημάτων ἀρχαίων….

 Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες....

Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες….

 Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον....

Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον….

Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός....
Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός….

Χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα ἀπὸ γῆς πρὸς οὐρανόν....
Χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα ἀπὸ γῆς πρὸς οὐρανόν….

Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν οἰκτιρμῶν...
Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν οἰκτιρμῶν…

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα....
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα….

Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν....
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν….

 Χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωὴν....

Χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωὴν….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου