Νεότητα Θήρας

Ιστολόγιο του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού & Νήσων

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

«Νά συχωρεθούν τά πεθαμένα σας».     -Μπορεί ενας άποθανών νά μή έδωσε τά χρήματά του, έστω ούτε διά διαθήκης, σέ ανακούφισι φτωχών. Άν αυτά οι κληρονόμοι τά δώσουν υπέρ τών φτωχών πρός άνάπαυσι τής ψυχής του, καί ή ελεημοσύνη αυτή συνδυασθή καί μέ θ. Λειτουργία καί ευχές τής Εκκλησίας υπέρ άναπαύσεώς του, ή ψυχή του λαμβάνει ευεργεσία εκ μέρους του Θεού;
    -Η διδασκαλία τής Εκκλησίας είναι αυτή: Όταν οί κληρονόμοι δίνουν ελεημοσύνη τά χρήματα του κεκοιμημένου, ωφελούνται καί οι δύο. Καί εκείνος πού δίνει αλλά καί ο αποθανών. Τό έλεος τού Θεού είναι άπειρο. Φθάνει καί στόν Άδη. Μέ ποιόν τρόπο; Δέν ξέρουμε. Γι’ αυτό έχουμε ευχές, ελεημοσύνες καί αγαθοεργίες υπέρ τών κεκοιμημένων. Τόν τρόπο τόν αγνοούμε. Ό Άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος μάς λέγει ότι, όπως οί αρχαίοι, οί εθνικοί, τοποθετούσαν τά πολυτιμότερα κινητά περιουσιακά στοιχεία τού νεκρού μέσα στόν τάφο, τά λεγόμενα «κτερίσματα», έτσι κι εμείς, τουλάχιστον μιμούμενοι αυτούς, άς στέλνουμε μαζί μέ τόν αποθανόντα τήν περιουσία του όχι στόν τάφο, αλλά στά χέρια φτωχών υπέρ αναπαύσεώς τής ψυχής του. Τό ακούμε καί άπό απλούς ζητιάνους· «Νά συχωρεθούν τά πεθαμένα σας».
π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου